Close

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

 

Disclamer:

Deze webshop is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Copyright: MediNovum.

Wij behouden ons het recht voor, om zonder vooraankondiging prijzen, producten , informaties, ed. te wijzigen.

Kennelijke druk- of typefouten zijn niet bindend.

Het vermenigvuldigen van informatie uit deze webshop is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden. 

Van toepassing op leverancier medische producten:

BeSafe B.V.,

handelend onder de naam MediNovum.

Voorveld 16,

6071  RE  Swalmen.

 

Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo.

MediNovum-BeSafe bv. ; Handelend onder de naam van MediNovum. 

 

Artikel 1 - Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten gesloten met MediNovum. 

1.2 De wederpartij van MediNovum wordt aangeduid als opdrachtgever. 

1.3 MediNovum is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeen gekomen.

1.5 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Artikel 2 - Aanbod, totstandkoming en duur overeenkomst

2.1 Aanbiedingen en/of offertes gedaan door MediNovum zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk, enz. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Overeenkomsten zijn geldig op het moment dat MediNovum de door haar aan opdrachtgever toegezonden overeenkomst volledig ondertekend retour heeft ontvangen of dat een bestelling is geplaatst. 

2.4 Wijzigingen in overeenkomsten gelden alleen indien en voor zover schriftelijk door MediNovum bevestigd.


Artikel 3 - Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en kosten derden (waaronder transportkosten), en worden op factuurbasis, tenzij anders overeengekomen, in rekening gebracht.

3.2 Alle prijzen zijn bij levering binnen Nederland inclusief verpakkings- en verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. 

3.3 Bij deellevering is MediNovum gerechtigd de extra kosten hiervoor bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 MediNovum is te allen tijde gerechtigd de prijzen te wijzigen.


Artikel 4 - Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 

4.2 Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de aangewezen (post)bankrekening is bijgeschreven.

4.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen alle vorderingen welke MediNovum nog op opdrachtgever mocht hebben, direct opeisbaar zijn.

4.4 Betaling door opdrachtgever vindt plaats zonder enig mogelijk beroep op korting, verrekening en/of opschorting, tenzij anders overeengekomen.

4.5 In geval van wanbetaling strekken alsdan gedane betalingen allereerst in mindering op kosten, vervolgens op rente en tot slot in mindering op de uitstaande facturen. 

4.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. MediNovum heeft vanaf de vervaldatum recht op een rente van 1% per maand, maar is gelijk aan de “Wettelijke rente voor handelstransacties” als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.Artikel 5 - Kosten en verzuim

5.1 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan MediNovum alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 160,-. De kosten bedragen 15% over het totale bedrag van de hoofdsom en de rente.

5.2 Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit de berekening volgt, zijn deze kosten verschuldigd.

5.3 Als MediNovum in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die MediNovum in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.Artikel 6 - Recht van reclame

6.1 Klachten over de door MediNovum geleverde diensten en/of producten dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na verzenddatum factuur schriftelijk aan MediNovum kenbaar te worden gemaakt.

6.2 Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 Als garantie termijn geldt de termijn zoals die gegeven wordt door de fabrikant of leverancier van het betreffende product.Artikel 7 - Retentierecht

7.1 Op alle producten welke zich van of namens opdrachtgever onder MediNovum bevinden, ongeacht de oorzaak of de reden daarvan, heeft MediNovum een retentierecht zolang opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens MediNovum heeft voldaan.Artikel 8 - Levering

8.1 Levering door MediNovum of door haar ingeschakelde derden, geschiedt in Nederland op het afleveradres van opdrachtgever, waarbij MediNovum zich het recht voorbehoudt de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij anders overeengekomen.

8.2 MediNovum is slechts gehouden een transportverzekering af te sluiten indien MediNovum zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

8.3 Eventueel gegeven leveringstermijnen zijn indicatief en vormen bij overschrijding voor opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming of afname te weigeren.Artikel 9 - Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

9.1 Het risico van de door MediNovum te leveren producten zal van MediNovum op opdrachtgever overgaan bij levering.

9.2 Alle door of namens MediNovum geleverde producten blijven eigendom van MediNovum tot het moment van volledige betaling van al hetgeen opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, aan MediNovum verschuldigd is, hieronder tevens begrepen hetgeen opdrachtgever verschuldigd is geworden na totstandkoming van de overeenkomst, met inbegrip van verschuldigde rente en kosten.

9.3 Het door of namens MediNovum geleverde kan in geval van niet tijdige betaling zonder rechterlijke machtiging door MediNovum worden teruggehaald, onverminderd het recht van MediNovum om schadevergoeding te vorderen.

9.4 Gedurende de periode waarin het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag opdrachtgever de betreffende producten niet bezwaren of hierop een beperkt recht vestigen.

Artikel 10 - Verplichtingen Opdrachtgever

10.1 Opdrachtgever dient alle informatie die MediNovum naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van haar verplichtingen uit de overeenkomst, tijdig aan MediNovum ter beschikking te stellen. Bovendien dient opdrachtgever MediNovum terstond te informeren aangaande overige feiten en omstandigheden die in verband met de overeenkomst van belang kunnen zijn.

10.2 Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van opdrachtgever naar oordeel van MediNovum daartoe aanleiding geven is opdrachtgever op eerste verzoek van MediNovum gehouden onverwijld (aanvullende) zekerheid te stellen in een door MediNovum te bepalen vorm.

10.3 Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. MediNovum heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.

10.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik, toepassing en onderhoud van de door haar bij MediNovum afgenomen producten en/of diensten. In geval opdrachtgever producten van MediNovum op proef heeft, dient opdrachtgever zich als een goed houder te gedragen.

10.5 Opdrachtgever onthoudt zich van rechtstreeks contact met toeleveranciers van MediNovum en/of andere derden die MediNovum bij het uitvoeren van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
Opdrachtgever is gehouden de door MediNovum, of door MediNovum ingeschakelde derden, geleverde producten direct te controleren op juistheid, bij gebreke waarvan haar recht van reclame, als omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, komt te vervallen.

10.6 Indien opdrachtgever niet voldoet aan een van de hierboven beschreven verplichtingen, heeft MediNovum het recht haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet aan te vangen, dan wel op te schorten, tot het moment dat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovendien zal MediNovum gerechtigd zijn de extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.Artikel 11 - Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt MediNovum de auteursrechten en alle rechten van de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, literatuur,  enz.

11.2 De hiervoor genoemde gegevens blijven eigendom van MediNovum . Opdrachtgever is aan MediNovum per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

11.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld hiervoor op eerste verzoek binnen de door MediNovum gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.Artikel 12 - Garantie

12.1 Tussen MediNovum en opdrachtgever geldt fabrieksgarantie, maar slechts voor zover MediNovum deze van haar eigen leveranciers krijgt.
Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud dan wel installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

12.2 Als opdrachtgever zich op de fabrieksgarantie wil beroepen, dient hij de zaak franco aan MediNovum terug te zenden.
Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van MediNovum heeft voldaan.Artikel 13 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van  MediNovum  voor directe schade in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van MediNovum wordt gedekt en uitgekeerd.

13.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering als genoemd in het vorige lid plaatsvindt, is aansprakelijkheid voor MediNovum beperkt tot de door haar in rekening gebrachte factuur, met een maximum van EUR 5.000,-.

13.3 Indien MediNovum aansprakelijk gehouden mocht worden voor directe schade is opdrachtgever gehouden de mogelijkerwijs geleden schade, respectievelijk de schadeveroorzakende oorzaak, zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MediNovum te melden en haar voldoende in de gelegenheid te stellen de schade die opdrachtgever mogelijkerwijs zou lijden en tot vergoeding waarvan MediNovum mogelijkerwijs verplicht zou zijn, ongedaan te maken dan wel deze te beperken.

13.4 MediNovum is niet aansprakelijk voor onjuist(e) toepassing en/of onderhoud door opdrachtgever van de geleverde producten en/of diensten.

13.5 MediNovum is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een handelen of nalaten daarvan in strijd met artikel 10 lid 5 van deze algemene voorwaarden.

13.6 MediNovum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7 In geval MediNovum voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden, aanvaardt zij nimmer meer aansprakelijkheid dan zij zelf geldend kan maken tegen de door haar ingeschakelde derde. MediNovum gaat niet eerder over tot uitkering aan opdrachtgever dan nadat zij de vergoeding van de schade van de door haar ingeschakelde derde heeft ontvangen. MediNovum is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

13.8 MediNovum is geen producent zodat zij elke vorm van productaansprakelijkheid - voor zover door de wet toegestaan - uitsluit.

13.9 Opdrachtgever vrijwaart MediNovum tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.Artikel 14 - Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst van MediNovum redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
- oorlog, oproer, molest;
- diefstal bij vervoer goederen, brand, watersnood, waterschade, energie uitval, computeruitval, bedrijfsbezetting, werkstaking; bij MediNovum en/of bij door MediNovum ingeschakelde derden;
- surseance van betaling, faillissement.

14.2 In geval van overmacht is MediNovum gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of partieel te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

14.3 Opdrachtgever is verplicht MediNovum te betalen voor de door MediNovum nagekomen verplichtingen uit de overeenkomst tot aan het moment waarop overmacht is ingetreden.Artikel 15 - Opschorting / beëindiging

15.1 MediNovum kan met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever opschorten, dan wel de overeenkomst per direct ontbinden, indien:
- opdrachtgever of de door MediNovum ingeschakelde derden in staat van faillissement geraakt of    surseance van betaling wordt verleend;
- opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens MediNovum;
- opdrachtgever gevraagd is zekerheid te stellen met betrekking tot haar betalingsverplichtingen maar nalaat dit te doen.

15.2 Opdrachtgever is gehouden alle schade als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst die aan haar te wijten is, aan MediNovum te vergoeden.

15.3 Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft MediNovum recht op compensatie van daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, alsmede van de kosten als door MediNovum of door MediNovum ingeschakelde derden tot dan toe gemaakt bij uitvoering van haar verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst.Artikel 16 - Toepasselijk Recht

16.1 Alle rechtsverhoudingen van MediNovum en verbintenissen tussen MediNovum en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

16.3 Alle rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van MediNovum, onverminderd de bevoegdheid van MediNovum zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden: